برش هاپنج شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳

شهدای خرداد ماه

کلام شهیدان: فرازی از وصیت نامه شهید سلیمانی : شهدا را در چشم، دل و زبان خود بزرگ ببینید، همانگونه که هستند. فرزندانتان را با نام آنها و تصاویر آنها آشنا کنید.

شهدای خرداد ماه

پاسداشت ۱۳۷۶۳ شهید خرداد ماه

📆اول خرداد
✅شهادت #شهید_محمد_بروجردی

📆دوم خرداد
✅شهادت #شهید_محمود_شهبازی

📆سوم خرداد
✅شهادت #شهید_ناصر_فولادی
✅شهادت #شهید_سید_محمد_تقی_رضوی

📆چهارم خرداد
🔅ولادت #شهید_اکبر_زجاجی
🔅ولادت #شهید_علی_صیاد_شیرازی

📆پنجم خرداد
✅شهادت #شهید_عباس_صابری

📆ششم خرداد
✅شهادت #شهید_عباس_شیرازی
🔅ولادت #شهید_محمد_رضا_موحد_دانش

📆هشتم خرداد
🔅ولادت #شهید_محسن_آقا_خانی

📆نهم خرداد
🔅ولادت #شهید_محمد_فرومندی

📆دهم خرداد
🔅ولادت #شهید_حسین_علی_عرب_اردستانی

📆یازدهم خرداد
🔅ولادت #شهید_احمد_ترکان

 

📆دوازدهم خرداد
✅شهادت #آزاده_سید_علی_اکبر_ابوترابی

📆چهاردهم خرداد
✅شهادت #شهید_سید_عباس_جولایی
🔅ولادت #شهید_مجتبی_اکبر_زاده
🔅ولادت #امام_موسی_صدر

📆پانزدهم خرداد
✅شهادت #شهید_مهدی_طهماسبی
🔅ولادت #شهید_مهدی_نوروزی

📆هفدهم خرداد
🔅ولادت #شهید_سید_مجتبی_سیفی

📆هجدهم خرداد
✅شهادت #شهید_علی_اکبر_مزاری
✅شهادت #شهید_احمد_مکیان

📆بیستم خرداد
✅شهادت #شهید_سید_محمد_رضا_سعیدی

📆بیست و سوم خرداد
✅شهادت #شهید_محمد_ولی_زمان_پور
✅شهادت #شهید_مهدی_طیاری

📆بیست و پتجم خرداد
🔅ولادت #شهید_محمد_علی_رجایی
🔅ولادت #شهید_محمد_باقر_مؤمنی_راد

📆بیست و هشتم خرداد
✅شهادت #شهید_علی_رضا_غلامی
🔅ولادت #شهید_محمد_مفتح

📆سی ام خرداد
🔅ولادت #شهید_نمر_باقر_النمر

📆سی و یکم خرداد
✅شهادت #شهید_مصطفی_چمران