برش هاشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

شهدای مردادی پایگاه - برش ها

کلام شهیدان: مقام معظم رهبری: ما در بیان زندگی‌نامه‌ی شهیدان سعی کنیم خصوصیّات زندگی اینها و سبک زندگی اینها و چگونگی مشی زندگی اینها را تبیین کنیم، این مهم است.

شهدای مردادی پایگاه

روز یکم

روز دوم

روز سوم

روز چهارم

روز پنجم

روز ششم

روز هفتم

روز هشتم

شهادت شهید علی ماهانی (۱۳۶۲)

روز نهم

روز دهم

شهادت شهید عبد الحسین خبری (۱۳۶۱)

روز یازدهم

روز دوازدهم

روز سیزدهم

روز چهاردهم

روز پانزدهم

شهادت شهید مصطفی ردانی پور (۱۳۶۲)

شهادت شهید عباس بابائی (۱۳۶۶)

روز شانزدهم

روز هفدهم

روز هجدهم

روز نوزدهم

روز بیستم

روز بیست و یکم

روز بیست و دوم

روز بیست و سوم

روز بیست و چهارم

روز بیست و پنجم

روز بیست و ششم

روز بیست و هفتم

روز بیست و هشتم

روز بیست و نهم

روز سی ام

روز سی و یکم

نظرات و ارسال نظر

نظرات بسته شده است.