برش هایکشنبه ۳ مهر ۱۴۰۱

شهدای فروردین ماه پایگاه

کلام شهیدان: مقام معظم رهبری: ما در بیان زندگی‌نامه‌ی شهیدان سعی کنیم خصوصیّات زندگی اینها و سبک زندگی اینها و چگونگی مشی زندگی اینها را تبیین کنیم، این مهم است.

شهدای فروردین ماه پایگاه

پاسداشت ۲۱ هزا رو ۹۶۷ شهید فروردین ماه

روز یکم

روز دوم

شهادت شهید شیر علی سلطانی (۱۳۶۱)

روز سوم

روز چهارم

روز پنجم

روز ششم

روز هفتم

روز هشتم

روز نهم

شهادت شهید حسین املاکی (۱۳۶۷)

روز دهم

روز یازدهم

روز دوازدهم

روز سیزدهم

روز چهاردهم

روز پانزدهم

روز شانزدهم

روز هفدهم

روز هجدهم

شهادت شهید ولی الله چراغچی مسجدی (۱۳۶۴)

روز نوزدهم

شهادت آیت الله شهید سید محمد باقر صدر (۱۳۵۹)

شهادت شهیده آمنه صدر معروف یه بنت الهدی (۱۳۵۹)

روز بیستم

شهادت شهید سید مرتضی آوینی (۱۳۷۲)

روز بیست و یکم

شهادت شهید علی رضا کریمی (۱۳۶۲)

شهادت شهید علی صیاد شیرازی (۱۳۷۲)

روز بیست و دوم

شهادت شهید منوچهر پلارک مشهور به سید احمد پلارک (۱۳۶۶)

روز بیست و سوم

روز بیست و چهارم

روز بیست و پنجم

شهادت شهید (رزاق) رضا چراغی (۱۳۶۲)

روز بیست و ششم

شهادت شهید خالد بن احمد شوقی اسلامبولی معروف به خالد اسلامبولی (۱۳۶۲)

روز بیست و هفتم

روز بیست و هشتم

شهادت شهید ابوالفضل عباسی (۱۳۶۰)

روز بیست و نهم

روز سی ام

روز سی و یکم

نظرات و ارسال نظر

نظرات بسته شده است.