برش هاشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹

شهدای بهمن ماه پایگاه

کلام شهیدان: مقام معظم رهبری: ما در بیان زندگی‌نامه‌ی شهیدان سعی کنیم خصوصیّات زندگی اینها و سبک زندگی اینها و چگونگی مشی زندگی اینها را تبیین کنیم، این مهم است.

شهدای بهمن ماه پایگاه

روز یکم

شهادت شهید ید الله کلهر (۱۳۶۵)

روز دوم

روز سوم

روز چهارم

روز پنجم

روز ششم

روز هفتم

شهادت شهید ماشاء الله رشیدی

روز هشتم

شهادت محسن آقا خانی

روز نهم

شهادت شهید غلام حسین افشردی(حسن باقری)(۱۳۶۱)

شهادت شهید مجید بقایی (۱۳۶۱)

روز دهم

روز یازدهم

روز دوازدهم

شهادت شهید عبد الله صادق

شهادت شهید سید مصطفی خادمی

شهادت شهید عبد الله میثمی (۱۳۶۵)

روز سیزدهم

روز چهاردهم

روز پانزدهم

روز شانزدهم

شهادت شهید محمد عبدی

روز هفدهم

روز هجدهم

روز نوزدهم

روز بیستم

شهادت شهید علی سیفی (۱۳۶۴)

شهادت شهید عباس کردانی

شهادت شهید حمید رضا جعفر زاده

روز بیست و یکم

شهید احمد سوداگر

روز بیست و دوم

شهادت شهید ابراهیم هادی

شهادت شهید محمد شهاب

شهادت شهید علی محمود وند (۱۳۷۹)

روز بیست و سوم

شهادت شهید عماد مغنیه (۱۳۸۶)

شهادت شهید علی عباس حسین پور (۱۳۶۴)

شهادت شهید سید کمال فاضلی

روز بیست و چهارم

شهادت شهید حسن شاطری

شهادت شهید محسن گلستانی

شهادت شهید علی قوچانی

روز بیست و پنجم

روز بیست و ششم

شهادت شهید محمد هادی ذوالفقاری

روز بیست و هفتم

شهادت شهید رضا پناهی

شهادت شهید محمد حسین یوسف الهی (۱۳۶۴)

شهادت شهید حسن سربندی فراهانی

شهادت شهید محمد حسن ترابیان

شهادت شهید جعفر جنگرودی

روز بیست و هشتم

روز بیست و نهم

روز سی ام

نظرات و ارسال نظر

نظرات بسته شده است.