برش هاشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹

شهدای اسفند ماه پایگاه - برش ها

کلام شهیدان: مقام معظم رهبری: ما در بیان زندگی‌نامه‌ی شهیدان سعی کنیم خصوصیّات زندگی اینها و سبک زندگی اینها و چگونگی مشی زندگی اینها را تبیین کنیم، این مهم است.

شهدای اسفند ماه پایگاه

روز یکم

شهادت شهید فضل الله مهدی زاده محلاتی (۱۳۶۴)

روز دوم

شهادت شهید سید محمد علی رحیمی (۱۳۷۵)

روز سوم

روز چهارم

روز پنجم

روز ششم

شهادت شهید حمید باکری (۱۳۶۲)

شهید دکتر محمد علی رهنمون (۱۳۶۲)

روز هفتم

شهادت شهید حبیب الله شمائلی (۱۳۶۵)

روز هشتم

شهادت شهید سید محمود افتخاری (۱۳۶۲)

شهادت شهید حسین خرازی (۱۳۶۵)

روز نهم

روز دهم

شهادت شهید امیر حاج امینی (۱۳۶۵)

روز یازدهم

روز دوازدهم

شهادت شهید سید محمد شکری (۱۳۶۵)

شهادت شهید احمد رضا احدی (۱۳۶۵)

روز سیزدهم

روز چهاردهم

روز پانزدهم

روز شانزدهم

شهادت شهید محمد گرامی کویری نژاد (۱۳۶۵)

روز هفدهم

روز هجدهم

روز نوزدهم

روز بیستم

روز بیست و یکم

شهادت شهید اکبر زجاجی (۱۳۶۲)

شهادت شهید محمود پایدار (۱۳۶۲)

روز بیست و دوم

شهادت شهید سید غلام رضا (حمید) میر افضلی (۱۳۶۲)

شهادت شهید محمد ابراهیم همت (۱۳۶۲)

روز بیست و سوم

شهادت شهید عبد الحسین برونسی (۱۳۶۳)

روز بیست و چهارم

شهادت شهید عباس کریمی قهرودی (۱۳۶۳)

روز بیست و پنجم

شهادت شهید کاظم نجفی رستگار (۱۳۶۳)

روز بیست و ششم

شهادت شهید محمود ستوده (۱۳۶۳)

روز بیست و هفتم

روز بیست و هشتم

روز بیست و نهم

روز سی ام

نظرات و ارسال نظر

نظرات بسته شده است.