برش هاجمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

شهدای اردیبهشت ماه پایگاه

کلام شهیدان: مقام معظم رهبری: ما در بیان زندگی‌نامه‌ی شهیدان سعی کنیم خصوصیّات زندگی اینها و سبک زندگی اینها و چگونگی مشی زندگی اینها را تبیین کنیم، این مهم است.

شهدای اردیبهشت ماه پایگاه

روز یکم

روز دوم

شهادت شهید حاج حسین بصیر (۱۳۶۶)

روز سوم

شهادت شهید محمد ولی قرنی (۱۳۵۸)

روز چهارم

شهادت شهید غلام رضا قربانی مطلق (۱۳۵۹)

روز پنجم

شهادت شهید محمد منتظر قائم (۱۳۵۹)

شهادت شهید محمد رضا تورجی زاده (۱۳۶۶)

روز ششم

روز هفتم

روز هشتم

شهادت شهید علی اکبر قربان شیرودی (۱۳۶۰)

شهادت شهید حسن شفیع زاده (۱۳۶۶)

روز نهم

روز دهم

شهادت شهید محسن وزوایی (۱۳۶۱)

روز یازدهم

شهادت استاد شهید مرتضی مطهری (۱۳۵۸)

روز دوازدهم

روز سیزدهم

روز چهاردهم

روز پانزدهم

شهادت شهید حسین قجه ای (۱۳۶۱)

روز شانزدهم

روز هفدهم

شهادت شهید سید عبد الرضا موسوی (۱۳۶۱)

روز هجدهم

روز نوزدهم

شهادت شهید مدافع حرم شهید حسن قاسمی دانا (۱۳۹۳)

روز بیستم

شهادت شهید احمد بابایی (۱۳۶۱)

شهادت شهید علی اصغر بشکیده (۱۳۶۱)

روز بیست و یکم

روز بیست و دوم

شهادت شهید محسن حاج بابایی (۱۳۶۱)

روز بیست و سوم

روز بیست و چهارم

روز بیست و پنجم

روز بیست و ششم

روز بیست و هفتم

روز بیست و هشتم

شهادت شهید سید مجتبی هاشمی (۱۳۶۴)

روز بیست و نهم

روز سی ام

روز سی و یکم

نظرات و ارسال نظر

نظرات بسته شده است.