برش هاسه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳

شهدای اردیبهشت ماه پایگاه

کلام شهیدان: فرازی از وصیت نامه شهید سلیمانی : شهدا را در چشم، دل و زبان خود بزرگ ببینید، همانگونه که هستند. فرزندانتان را با نام آنها و تصاویر آنها آشنا کنید.

شهدای اردیبهشت ماه پایگاه

♡پاسداشت ۱۸۱۵۱ شهید اردیبهشت ماه♡

📆اول اردیبهشت

🔅ولادت #شهید_ابراهیم_هادی
🔅ولادت #شهید_عیسی_حیدری

📆دوم اردیبهشت

🔅ولادت آیت الله #شهید_سید_محمد_رضا_سعیدی
✅شهادت شهید حاج حسین بصیر (۱۳۶۶)
✅شهادت #شهید_محمد_تقی_غیور_انزله

📆سوم اردیبهشت

✅شهادت شهید محمد ولی قرنی (۱۳۵۸)

📆چهارم اردیبهشت

🔅ولادت #شهید_عبدالحمید_دیالمه
🔅ولادت #شهید_حمید_سیاهکالی_مرادی
✅شهادت شهید غلام رضا قربانی مطلق (۱۳۵۹)

📆پنجم اردیبهشت

✅شهادت شهید محمد رضا تورجی زاده (۱۳۶۶)

✅شهادت #شهید_جعفر_احمدی_میانجی
✅شهادت شهید محمد منتظر قائم (۱۳۵۹)

📆هفتم اردیبهشت

🔅ولادت #شهید_عبد_العلی_مرادی
🔅ولادت #شهید_سید_احمد_پلارک

📆هشتم اردیبهشت

🔅ولادت #شهید_محمد_رضا_فراهانی
✅شهادت شهید علی اکبر قربان شیرودی (۱۳۶۰)
✅شهادت شهید حسن شفیع زاده (۱۳۶۶)

📆نهم اردیبهشت

✅شهادت #شهید_سید_عباس_میر_طاوسی
✅شهادت #شهید_محمد_باقر_مؤمنی_راد

📆دهم اردیبهشت

✅شهادت #شهید_حمید_ایرانمنش
✅شهادت شهید محسن وزوایی (۱۳۶۱)

📆یازدهم اردیبهشت

✅شهادت استاد شهید مرتضی مطهری (۱۳۵۸)

📆دوازدهم اردیبهشت

🔅ولادت #شهید_نورعلی_شوشتری

📆چهاردهم اردیبهشت

🔅ولادت #شهید_مهدی_توسن
🔅ولادت #شهید_عبد_الحسین_خبری

📆پانزدهم اردیبهشت

✅شهادت شهید حسین قجه ای (۱۳۶۱)

✅شهادت #شهید_محمد_حسن_ابراهیمی

📆شانزدهم اردیبهشت

✅شهادت #شهید_سید_رضا_طاهر

📆هفدهم اردیبهشت

✅شهادت #شهید_مجید_سلیمانیان
✅شهادت #شهید_محمود_راد_مهر
شهید سید عبد الرضا موسوی (۱۳۶۱)

📆نوزدهم اردیبهشت

شهید مدافع حرم شهید حسن قاسمی دانا (۱۳۹۳)

📆بیستم اردیبهشت

✅شهادت شهید علی اصغر بشکیده (۱۳۶۱)
✅شهادت شهید احمد بابایی (۱۳۶۱)

📆بیست و دوم اردیبهشت

🔅ولادت #شهید_حسین_املاکی
✅شهادت #شهید_احمد_بیابانی
✅شهادت #شهید_محسن_حاجی_بابا (۱۳۶۱)

📆بیست و سوم اردیبهشت

✅شهادت #شهید_احد_محرمی_علافی

📆بیست و هفتم اردیبهشت

✅شهادت #شهید_جعفر_جنگرودی

📆بیست و هشتم اردیبهشت

✅شهادت #شهید_سید_مجتبی_هاشمی