برش هاچهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸

شهدای آبان ماهی پایگاه

کلام شهیدان: مقام معظم رهبری: ما در بیان زندگی‌نامه‌ی شهیدان سعی کنیم خصوصیّات زندگی اینها و سبک زندگی اینها و چگونگی مشی زندگی اینها را تبیین کنیم، این مهم است.

شهدای آبان ماهی پایگاه

روز یکم

روز دوم

روز سوم

روز چهارم

روز پنجم

روز ششم

روز هفتم

روز هشتم

روز نهم

روز دهم

روز یازدهم

شهادت شهید طیب حاج رضایی (۱۳۴۲)

روز دوازدهم

روز سیزدهم

روز چهاردهم

روز پانزدهم

روز شانزدهم

روز هفدهم

روز هجدهم

روز نوزدهم

روز بیستم

روز بیست و یکم

شهادت شهید حسن طهرانی مقدم (۱۳۹۰)

روز بیست و دوم

روز بیست و سوم

روز بیست و چهارم

روز بیست و پنجم

روز بیست و ششم

روز بیست و هفتم

روز بیست و هشتم

شهادت شهید محمود اخلاقی (۱۳۵۹)

روز بیست و نهم

شهادت شهید مهدی زین الدین (۱۳۶۳)

شهادت شهید مجید زین الدین (۱۳۶۳)

روز سی ام