برش هاچهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸

تقویم اجمالی شهادت های قمری

کلام شهیدان: مقام معظم رهبری: ما در بیان زندگی‌نامه‌ی شهیدان سعی کنیم خصوصیّات زندگی اینها و سبک زندگی اینها و چگونگی مشی زندگی اینها را تبیین کنیم، این مهم است.

تقویم اجمالی شهادت های قمری

ماه محرم

روز یکم

روز دوم

روز سوم

شهادت شهید ابوتراب عاشوری (۱۳۹۹)

روز چهارم

روز پنجم

روز ششم

روز هفتم

روز هشتم

روز نهم

روز دهم

شهادت شهید محمود اخلاقی (۱۴۰۱)

روز یازدهم

شهادت شهید سعید بیاضی زاده (۱۴۳۸)

روز دوازدهم

روز سیزدهم

روز چهاردهم

روز پانزدهم

روز شانزدهم

روز هفدهم

روز هجدهم

روز نوزدهم

روز بیستم

روز بیست و یکم

روز بیست و دوم

روز بیست و سوم

روز بیست و چهارم

روز بیست و پنجم

روز بیست و ششم

شهادت شهید مسعود علی محمدی (۱۴۳۱)

روز بیست و هفتم

شهادت شهید احمد کشوری (۱۴۰۱)

روز بیست و هشتم

شهادت شهید محمد مفتح (۱۴۰۰)

روز بیست و نهم

روز سی ام

ماه صفر

روز یکم

روز دوم

روز سوم

روز چهارم

روز پنجم

روز ششم

روز هفتم

روز هشتم

روز نهم

روز دهم

روز یازدهم

روز دوازدهم

روز سیزدهم

روز چهاردهم

شهادت شهید غلام علی پیچک (۱۴۰۲)

شهادت شهید سید عبد الحسین دستغیب (۱۴۰۲)

روز پانزدهم

روز شانزدهم

روز هفدهم

شهادت شهید مصطفی احمدی روشن (۱۴۳۳)

روز هجدهم

روز نوزدهم

روز بیستم

روز بیست و یکم

روز بیست و دوم

روز بیست و سوم

روز بیست و چهارم

روز بیست و پنجم

روز بیست و ششم

شهادت شهید مهدی زین الدین (۱۴۰۵)

شهادت شهید مجید زین الدین (۱۴۰۵)

روز بیست و هفتم

روز بیست و هشتم

روز بیست و نهم

شهادت شهید سید حسین علم الهدی (۱۴۰۱)

روز سی ام

ماه ربیع‌الاول

روز یکم

روز دوم

روز سوم

روز چهارم

شهادت شهید علی رضا ماهینی (۱۴۰۲)

روز پنجم

روز ششم

روز هفتم

روز هشتم

روز نهم

روز دهم

روز یازدهم

روز دوازدهم

روز سیزدهم

روز چهاردهم

شهادت شهید غلام حسین افشردی(حسن باقری)(۱۴۰۳)

شهادت شهید مجید بقایی (۱۴۰۳)

شهادت شهید مهدی خندان (۱۴۰۴)

روز پانزدهم

روز شانزدهم

روز هفدهم

روز هجدهم

شهادت شهید مهدی نوروزی (۱۴۳۶)

روز نوزدهم

روز بیستم

روز بیست و یکم

شهادت شهید شیخ نمر باقر النمر (۱۴۳۷)

روز بیست و دوم

روز بیست و سوم

روز بیست و چهارم

روز بیست و پنجم

روز بیست و ششم

روز بیست و هفتم

روز بیست و هشتم

روز بیست و نهم

روز سی ام

ماه ربیع‌الثانی

روز یکم

روز دوم

روز سوم

روز چهارم

شهادت شهید علی چیت سازیان (۱۴۰۸)

روز پنجم

روز ششم

روز هفتم

روز هشتم

روز نهم

روز دهم

روز یازدهم

روز دوازدهم

روز سیزدهم

روز چهاردهم

روز پانزدهم

روز شانزدهم

روز هفدهم

روز هجدهم

روز نوزدهم

روز بیستم

روز بیست و یکم

روز بیست و دوم

روز بیست و سوم

روز بیست و چهارم

روز بیست و پنجم

روز بیست و ششم

روز بیست و هفتم

روز بیست و هشتم

روز بیست و نهم

روز سی ام

ماه جمادی‌الاول

روز یکم

روز دوم

شهادت شهید علی رضا عاصمی (۱۴۰۷)

روز سوم

روز چهارم

روز پنجم

روز ششم

روز هفتم

روز هشتم

روز نهم

شهادت شهید محمد فرومندی (۱۴۰۷)

روز دهم

روز یازدهم

روز دوازدهم

روز سیزدهم

روز چهاردهم

شهادت شهید یونس زنگی آبادی (۱۴۰۷)

روز پانزدهم

روز شانزدهم

روز هفدهم

شهادت شهید اسماعیل دقایقی (۱۴۰۷)

روز هجدهم

روز نوزدهم

شهادت شهید حسین علی نوری (۱۴۰۷)

روز بیستم

شهادت شهید ید الله کلهر (۱۴۰۷)

روز بیست و یکم

روز بیست و دوم

شهادت شهادت شهید حمید باکری (۱۴۰۴)

شهید دکتر محمد علی رهنمون (۱۴۰۴)

روز بیست و سوم

روز بیست و چهارم

شهادت شهید سید محمود افتخاری (۱۴۰۴)

روز بیست و پنجم

روز بیست و ششم

روز بیست و هفتم

روز بیست و هشتم

روز بیست و نهم

شهادت شهید علی سیفی (۱۴۰۶)

روز سی ام

ماه جمادی‌الثانی

روز یکم

روز دوم

شهادت شهید عبد الله میثمی (۱۴۰۷)(شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها)

روز سوم(شهادت حضرت زهرا (س))

روز چهارم

شهادت شهید سید مجتبی میر لوحی تهرانی (نواب صفوی ) (۱۳۷۵)

شهادت استاد شهید مرتضی مطهری (۱۳۹۹)

روز پنجم

روز ششم

شهادت شهید شیر علی سلطانی (۱۴۰۲)

روز هفتم

شهادت شهید اکبر زجاجی (۱۴۰۴)

روز هشتم

روز نهم

شهادت شهید سید غلام رضا (حمید) میر افضلی (۱۳۶۲)

شهادت شهید محمد ابراهیم همت (۱۳۶۲)

روز دهم

روز یازدهم

روز دوازدهم

شهادت شهید فضل الله مهدی زاده محلاتی (۱۴۰۶)

روز سیزدهم

روز چهاردهم

روز پانزدهم

شهادت شهید طیب حاج رضایی (۱۳۸۳)

روز شانزدهم

روز هفدهم

روز هجدهم

روز نوزدهم

روز بیستم

روز بیست و یکم

شهادت شهید عبد الحسین برونسی (۱۴۰۵)

روز بیست و دوم

شهادت شهید عباس کریمی قهرودی (۱۴۰۵)

روز بیست و سوم

روز بیست و چهارم

روز بیست و پنجم

روز بیست و ششم

روز بیست و هفتم

شهادت شهید حبیب الله شمائلی (۱۴۰۷)

روز بیست و هشتم

شهادت شهید حسین خرازی (۱۴۰۷)

روز بیست و نهم

روز سی ام

شهادت شهید امیر حاج امینی (۱۴۰۷)

ماه رجب

روز یکم

روز دوم

روز سوم

روز چهارم

روز پنجم

روز ششم

روز هفتم

روز هشتم

روز نهم

روز دهم

روز یازدهم

روز دوازدهم

روز سیزدهم

روز چهاردهم

روز پانزدهم

روز شانزدهم

روز هفدهم

روز هجدهم

روز نوزدهم

روز بیستم

روز بیست و یکم

شهادت شهید مجید پازوکی (۱۴۲۲)

روز بیست و دوم

روز بیست و سوم

روز بیست و چهارم

روز بیست و پنجم

روز بیست و ششم

روز بیست و هفتم

روز بیست و هشتم

روز بیست و نهم

روز سی ام

ماه شعبان

روز یکم

روز دوم

روز سوم

ولادت شهید غلام حسین افشردی(حسن باقری)(۱۳۷۵)

روز چهارم

روز پنجم

روز ششم

روز هفتم

روز هشتم

روز نهم

روز دهم

روز یازدهم

روز دوازدهم

روز سیزدهم

روز چهاردهم

روز پانزدهم

روز شانزدهم

روز هفدهم

روز هجدهم

شهادت شهید مصطفی چمران (۱۴۰۱)

روز نوزدهم

روز بیستم

شهادت شهید سید مجتبی علمدار (۱۴۱۷)

روز بیست و یکم

روز بیست و دوم

روز بیست و سوم

روز بیست و چهارم

روز بیست و پنجم

شهادت شهید سید محمد حسینی بهشتی (۱۴۰۱)

شهادت شهید عبد الحمید دیالمه (۱۴۰۱)

روز بیست و ششم

شهادت شهید محمد رضا تورجی زاده (۱۴۰۷)

روز بیست و هفتم

روز بیست و هشتم

روز بیست و نهم

روز سی ام

ماه رمضان

روز یکم

روز دوم

روز سوم

روز چهارم

روز پنجم

روز ششم

روز هفتم

روز هشتم

روز نهم

روز دهم

روز یازدهم

روز دوازدهم

روز سیزدهم

ناپدید شدن جاوید الأثر حاج احمد متوسلیان (۱۳۶۱)

روز چهاردهم

روز پانزدهم

روز شانزدهم

روز هفدهم

روز هجدهم

روز نوزدهم

روز بیستم

روز بیست و یکم

روز بیست و دوم

روز بیست و سوم

روز بیست و چهارم

روز بیست و پنجم

روز بیست و ششم

روز بیست و هفتم

روز بیست و هشتم

روز بیست و نهم

روز سی ام

ماه شوال

روز یکم

روز دوم

روز سوم

روز چهارم

روز پنجم

روز ششم

روز هفتم

روز هشتم

روز نهم

روز دهم

روز یازدهم

شهادت شهید عبد الحسین خبری (۱۴۰۲)

روز دوازدهم

شهادت شهید سید محمد علی رحیمی (۱۴۱۷)

روز سیزدهم

روز چهاردهم

روز پانزدهم

روز شانزدهم

روز هفدهم

روز هجدهم

روز نوزدهم

شهادت شهید علی ماهانی (۱۴۰۳)

روز بیستم

روز بیست و یکم

روز بیست و دوم

روز بیست و سوم

روز بیست و چهارم

روز بیست و پنجم (شهادت امام صادق علیه السلام)

شهادت شهید سید محمد علی رحیمی (۱۴۱۷)

روز بیست و ششم

شهادت شهید مصطفی ردانی پور (۱۴۰۳)

روز بیست و هفتم

روز بیست و هشتم

شهادت شهید مهدی طیاری (۱۴۰۸)

روز بیست و نهم

روز سی ام

ماه ذی القعده

روز یکم

روز دوم

روز سوم

روز چهارم

روز پنجم

روز ششم

روز هفتم

روز هشتم

روز نهم

روز دهم

شهادت شهید علی هاشمی (۱۴۰۸)

روز یازدهم

روز دوازدهم

شهادت شهید سید اسد الله مدنی (۱۴۰۱)

روز سیزدهم

روز چهاردهم

روز پانزدهم

روز شانزدهم

شهادت شهید علی محمود وند (۱۴۲۱)

روز هفدهم

روز هجدهم

روز نوزدهم

روز بیستم

روز بیست و یکم

روز بیست و دوم

شهادت شهید مسعود آشوری (۱۴۰۰)

روز بیست و سوم

روز بیست و چهارم

روز بیست و پنجم

روز بیست و ششم

روز بیست و هفتم

روز بیست و هشتم

روز بیست و نهم

روز سی ام

ماه ذی الحجه

روز یکم

روز دوم

روز سوم

روز چهارم

روز پنجم

روز ششم

روز هفتم

روز هشتم

شهادت شهید احمد کاظمی (۱۴۲۶)

روز نهم

روز دهم (عید قربان)

شهادت شهید عباس بابایی (۱۴۰۷)

روز یازدهم

روز دوازدهم

روز سیزدهم

شهادت شهید حسین غفاری (۱۳۹۴)

روز چهاردهم

روز پانزدهم

شهادت شهید حسن طهرانی مقدم (۱۴۳۲)

روز شانزدهم

روز هفدهم

روز هجدهم

روز نوزدهم

روز بیستم

روز بیست و یکم

روز بیست و دوم

روز بیست و سوم

روز بیست و چهارم

روز بیست و پنجم

روز بیست و ششم

روز بیست و هفتم

روز بیست و هشتم

روز بیست و نهم

روز سی ام